regulamin

Projektowanie Stron i Sklepów Internetowych Warszawa.

Regulamin

 • Dział I: Postanowienia ogólne
 • Dział II: Warunki świadczenia usług
 • Dział III: Warunki zawierania umowy
 • Dział IV: Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Dział V: Postanowienia dodatkowe

Dział I: Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
  1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.).
  2. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, opz. 883 z póź. zm.).
  3. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  4. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  5. Al-mat sp. z o.o. – przez pojęcie to rozumie się Al-mat spółka z ograniczona odpowiedzialnością w siedzibą w Warszawie, ul. Spedycyjna 24 1.28, 03-191 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000453325, NIP.7010371902, tel. kontaktowy 666 896 476
  6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Al-mat, który jest stroną umowy z Al-mat o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  7. Umowa – ustna lub pisemna umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy Usługobiorcą a Al-mat, dotycząca realizacji usług związanych z naprawą awarii instalacji elektrycznych oraz modernizacji lub budowy od podstaw linii elektrycznych lub innych usług świadczonych przez Al-mat w związku z przekazanym zgłoszeniem Usługobiorcy dokonanym poprzez wykonane połączenie zgodnie z pkt. 4 (b).
 2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Al-mat usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.

Dział II: Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Al-mat:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka www (rekomendowany Google Chrome lub Mozilla Firefox),
  3. Dostęp do sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej wykonanie połączenia telefonicznego
 2. Al-mat świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Al-mat i przyjęta przez Usługobiorcę.
 3. Koszt połączenia ze wskazanym na stronie WWW numerem telefonu Al-mat wynosi tyle, ile opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Usługobiorca.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Al-mat jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć danych takich jak:
  1. Imienia,
  2. Nazwiska,
  3. Adresu,
  4. Adresu e-mail,
  5. Numeru telefonu,

Dział III: Warunki zawierania umowy

 1. Al-mat zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (przez co rozumie się dzień od poniedziałku do piątku) od momentu wykonania połączenia telefonicznego na numer telefonu wskazany na stronie WWW.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził jednoznacznie zgodę.

Dział IV: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamację dotyczącą świadczonych przez Al-mat usług prosimy składać w formie pisemnej na adres: Al-mat sp. z o. o., ul.Spedycyjna 24 1.28, 03-191 Warszawa
 2. Al-mat rozpatruje reklamacje i udziela Usługobiorcy odpowiedzi w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

Dział V: Postanowienia dodatkowe

 1. W celu zawarcia umowy Usługobiorca nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 2. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Al-mat zawierana jest w języku polskim.
 3. Sposób porozumiewania się Al-mat z Usługobiorcą pod numerem telefonu: 666 896 476(opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych, godziny działania infolinii: 24/7 czyli przez całą dobę w całym tygodniu lub siedzibie firmy Al-mat sp. z o.o., ul.Spedycyjna 24 1.28, 03-191 Warszawa
 4. Al-mat nie wymaga od Usługobiorcy złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.